RK 1025 Small

Ondersteuning en begeleiding

Naast de algemene begeleiding en het verlenen van de basisondersteuning zoals hierboven beschreven, zorgen de teams ervoor dat leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben, deze ook krijgen.

Die extra ondersteuning wordt verzorgd door de ondersteuningsdocent.
De leerlingenondersteuning kent drie onderdelen:

  • de sociaal-emotionele/gedragsmatige ondersteuning
  • de didactische ondersteuning
  • de leerlingenondersteuning voor leerlingen met een complexe hulpvraag

Tevens bestaat de mogelijkheid motorische remediale hulp in te zetten. Een ondersteuningsdocent is een gespecialiseerd leerlingbegeleider.

Taskforce Thuiszitters (TFT)

De TFT bestaat uit een groep professionals van gemeente en onderwijs die een keer per twee weken bijeenkomen om kwetsbare leerlingen steun te bieden.

Het doel is om een zo goed mogelijke samenwerking te realiseren tussen ouders en de verschillende professionals die met de leerlingen werken. Dit gebeurt nadat is gebleken dat het onderwijs aan de hulpvraag van de jongere niet kan voldoen. Zo kan de hulp daadwerkelijk vormgegeven worden vanuit de gedachte ‘één kind, één gezin, één plan, één regisseur’.

Onderwijs en gemeenten (CJG) zijn samen verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De samenwerking vindt plaats volgens het model van TFT. Het voorkomen van thuiszitten is het doel van deze effectieve gezamenlijke aanpak van onderwijs en gemeenten. Door de ‘ondersteuningsplicht’ van het onderwijs en de ‘zorgplicht’ van de gemeenten krijgen onderwijs, leerplichtambtenaren en jeugdhulppartners meer mogelijkheden om in samenwerking met ouders de ondersteuning aan de leerlingen te versterken.

In de TFT hebben de volgende personen namens het onderwijs zitting:

  • de leerlingencoördinatoren
  • de schoolcontactpersoon van het CJG
  • de ambtenaar leerplichtzaken (LPA)
  • de gedragswetenschapper van de school

De TFT zorgt voor korte lijnen tussen de school en het CJG. De taken van dit team zijn samengevat: consultatie, verwijzing en terugkoppeling.

De school heeft zorgplicht voor haar leerlingen en informatieplicht t.o.v. ouder(s)/verzorger(s).